Toekomstplannen

Advies inzake opstellen Museumnota Stedelijk Museum De Lakenhal

Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Periode: 2008-2009

Inhoud:  De directie van De Lakehal heeft gevraagd te adviseren bij het opstellen van de Museumnota. In deze nota zouden visie en missie van het museum gekoppeld moeten worden aan verschillende service-levels, scenario’s en bijbehorende middelen op het gebied van formatie, budgetten en huisvesting. De eerder opgestelde quick scan vormde de basis.

Resultaat:   De Museumnota SML (Small – Medium – Large) geeft diverse toekomstscenario’s weer, die zijn vertaald in termen van formatie, budgetten en huisvesting.

Stand van zaken: In 2009 heeft de gemeenteraad – mede op basis van genoemde Museumnota – besloten tot renovatie cq. uitbreidng van het Lakenhalcomplex en daarvoor in beginsel een bedrag van 14 miljoen euro te reserveren. Om de plannen verder uit te werken werd een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van 500.000 euro. Tevens werde eenmalige middelen uitgetrokken om de opgelopen achterstanden op het gebied van collecties en personeel weg te werken.

naar boven

Toekomstplan voor Kunstvereniging Diepenheim

Opdrachtgever: Kunstvereniging Diepenheim (Ov.)

Periode: 2007-2008

Inhoud:  In opdracht van het bestuur van Kunstvereniging Diepenheim is een onderzoek verricht naar de toekomstperspectieven van de vereniging, mede tegen de achtergrond van plaatselijke, provinciale en landelijke ontwikkelingen in het kunst- en subsidiebeleid. Er zijn verschillende toekomstscenario’s ontwikkeld en er is een haalbaarheidsanalyse uitgevoerd. Deze zijn gericht op een sterkere positionering van de Kunstvereniging binnen het kader van de culktuurplanperiode 2009-2012.

Resultaat:   De Raad voor Cultuur heeft medio 2008 een positief advies uitgebracht. Kunstvereniging Diepenheim wordt een plaats toegedacht in de landelijke basisinfrastructuur als één van de presentatieinstellingen voor beeldende kunst.Er is geadviseerd een rijkssubsidie te verlenen van € 200.000 per jaar gedurende een periode voor vier jaar.

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Advies inzake Museum Hedendaagse Kunst Den Bosch

Opdrachtgever: Gemeente ’s-Hertogenbosch

Periode: 2002-2003

Inhoud:  Opstellen advies inzake museumconcept, positionering, herhuisvesting en financiële consequenties Museum voor Hedendaagse Kunst en Vormgeving in Den Bosch.

Resultaat:   Rapport‘Museum voor Hedendaagse Kunst in Den Bosch, een sieraad voor de stad!’ Advies voor de gemeente ’s-Hertogenbosch (2003)

Stand van zaken: De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft in 2003 besloten om nieuwbouw te realiseren voor het museum, in de nabijheid van het uit te breiden Noordbrabants Museum.

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Toekomstplan Museum Kempenland Eindhoven

Opdrachtgever: Bestuur Stichting Museum Kempenland Eindhoven

Periode: 2002

Inhoud:  Opstellen van een advies inzake de toekomst van Museum Kempenland Eindhoven.

Resultaat:   ‘Naar een nieuw stadsmuseum voor Eindhoven’, advies inzake de toekomstmogelijkheden en perspectieven voor Museum Kempenland Eindhoven (december 2002)

Stand van zaken: Het bestuur van het museum heeft het advies op hoofdlijnen overgenomen. Als gevolg van de bezuinigingen binnen de gemeente Eindhoven is thans onderzoek gaande naar de mogelijkheid van samenwerking/fusie met het Centrum voor Beeldende Kunst De Krabbendans (2004).

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Beleidsplan nieuw Museum Apeldoorn

coda_entree kenniscentrum_coda

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn

Periode: 2001

Inhoud:  Opstellen van een beleidsvisie voor een nieuw museale/culturele combinatie uit de samenvoeging van het Historisch Museum Apeldoorn, het Van Reekum Museum, het gemeentearchief en de bibliotheek. De nieuwe instelling wordt gehuisvest in een nieuw cultuurcomplex, naar het ontwerp van architect Herman Hertzberger.

Resultaat:   een beleidsplan Nieuw Museum Apeldoorn 2002-2005 (september 2001)

Stand van zaken: Het nieuwe Apeldoorns Museum werd als onderdeel van Coda (Cultuur Onder één Dak) geopend in maart 2004.

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Toekomstplan Museum Flehite Amersfoort (1998)

museum_flehite

Opdrachtgever: Bestuur Stichting Museum Flehite

Periode: 1998

Inhoud:  Het schrijven van een toekomstplan voor Museum Flehite

Resultaat:   rapport Toekomstvisie Museum Flehite ‘Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen’ ( mei 1998)

Stand van zaken: Het museumbestuur heeft de Toekomstvisie in 1998 als uitgangspunt genomen voor het beleid. Thans wordt gewerkt aan de vormgeving van het in de toekomstvisie opgenomen scenario waarin samenwerking/fusie met Museum de Zonnehof op een nieuwe locatie uitgangspunt is (2004).

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Reacties zijn gesloten.