Interim-management

Interim-management Museumpark Orientalis

004 003

Opdrachtgever: Stichting Museumpark Orientalis

Periode: 2010-2011

Inhoud:  Als gevolg van bestuurlijke en financiële perikelen en de op handen zijnde restauratie is ultimo 2009 besloten om Museumpark Orientalis te sluiten. Gevraagd werd om bestuurlijk en financieel orde op zaken te stellen en een plan te maken voor een gezonde en duurzame museumexploitatie.

Resultaat:   In 2010 werd een bedrijfsplan gepresenteerd ‘Zinvol Beleven’ voor de periode 2011-2014. Op basis van dit bedrijfsplan werd voor twee jaar een overbruggingssubsidie verkregen van de provincie Gelderland. Op basis daarvan kon een kleine professionele kern worden gevormd en konden de plannen verder worden uitgewerkt. In voorjaar 2011 verschenen het Masterplan Museumpark Orientalis en een fondsenwervingsplan. Op 24 juni 2011 werd het museumpark heropend en werd het Arabisch Dorp in aanwezigheid van Prinses Máxima feestelijk ingewijd. In 2011 werd bestuurlijk en financieel orde op zaken gesteld.

Stand van zaken: Eind 2011 besloten het rijk en de Provincie Gelderland geen investeringsbijdragen te verlenen voor de innovatie en upgrading van het park. Wel was de provincie Gelderland bereid tot een eenmalige bijdrage voor een bescheiden doorstart. Per 1 februari 2012 werd de directiefunctie overgedragen aan drs. Jan van Laarhoven.

naar boven

Interim-managament Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden

Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Periode: 2009

Inhoud:  Na de benoeming van de zittende directeur Edwin jacobs tot directeur van het Centraal Museum in Utrecht, werd gevraagd het interim-management voor De Lakenhal te verzorgen. De benoeming gold voor een overbruggingsperiode tot het aantreden van een nieuw te benoemen directeur.

Resultaat:   Tijdens de overbruggingsperiode werd huisvestings- en uitbreidingsproblematiek van De Lakenhal opnieuw op de politieke agenda geplaatst en werd een principe-besluit genomen om 14 miljoen euro voor dit doel te reserveren.

naar boven

Interim-Management Museum de Fundatie

kasteel_het_nijenhuis de_fundatie

Opdrachtgever: Stichting Hannema-de Stuers Fundatie

Periode: 2006-2007

Inhoud:  De opdracht was om de aanzienlijke financiële tekorten bij het museum te saneren en de bedrijfsvoering door te lichten en te verbeteren. Ook moest worden geadviseerd over de aanpassing van de bestuursstructuur en het profiel van een nieuwe directeur. Museum de Fundatie beschikt over twee prachige locaties: Kasteel ’t Nijenhuis in Heino en Paleis aan de Blijmarkt in Zwolle.

Resultaat:   Er is een plan opgesteld voor de periode 2007-2010 ‘Gouden Kansen’. Op basis van dit plan is de bedrijfsvoering van het museum aangepast en zijn de schulden gesaneerd. Achterstanden op het gebied van personeel, financiën en huisvesting zijn weggewerkt. De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle hebben op basis van het plan eenmalige bijdragen verstrekt. Daarnaast is het exploitatiesubsidie aan het museum verhoogd voor een periode van drie jaar. Per 1 februari 2007 zijn de taken overgedragen aan de nieuwe directeur Ralph Keuning.

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Interim-management Stedelijke Musea Gouda

catharina_gasthuis gasthuiskapel

Opdrachtgever: Gemeente Gouda

Periode: 2003-2004

Inhoud:  Interim-directeur, tevens projectleider voor verzelfstandiging Stedelijke Musea.

Resultaat:   Resultaten: • Plan voor de verzelfstandiging van de Stedelijke Musea Gouda • Planontwikkeling voor museumtuinen • Samenwerkingsovereenkomst met Sint Janskerk e.a. inzake o.a. Project Cartons (Goudse Glazen) • Werving en selectie nieuwe directeur

Stand van zaken: Per 1 augustus 2004 is een nieuwe directeur (R. Tjan) in dienst getreden. De gemeenteraad van Gouda is op 14 december 2004 akkoord gegaan met het plan voor de verzelfstandiging van de musea. Deze zullen met ingang van 1 januari 2006 in een stichting worden ondergebracht

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Interim-management gemeentemusea Deventer

waag_sept_2003

Opdrachtgever: Gemeente Deventer

Periode: 2002

Inhoud:  interim-directeur

Resultaat:   uitzetten van een nieuwe koers (nieuwbouw Stadsmuseum), verbeteringen in de organisatie en werving en selectie nieuwe directeur. Per 1 september 2003 werd de leiding aan de nieuwe museumdirecteur (drs. C. Boissevain) overgedragen.

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Interim-management Museum Flehite Amersfoort

museum_flehite

Opdrachtgever: Bestuur Museum Flehite

Periode: 1999

Inhoud:  interim-directeur

Resultaat:   Ontwikkeling toekomstplan, de museumorganisatie aangepast/uitgebreid, werving en selectie van een nieuwe directeur. Per 1 november 1999 kon de leiding van het museum aan de nieuwe directeur (dr. G. IJzereef) worden overgedragen.

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Interim-management Museum Het Valkhof Nijmegen

mhv in blauw licht bij avond

Opdrachtgever: Stichting Museum Het Valkhof Nijmegen

Periode: 1998

Inhoud:  hoofd bedrijfsvoering ad-interim

Resultaat:   opzet en invulling afdeling bedrijfsvoering en werving en selectie hoofd bedrijfsvoering (B. Lommers).

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Reacties zijn gesloten.