Verzelfstandiging en fusie

Onderzoek verzelfstandiging Centraal Museum Utrecht

Opdrachtgever: Directie Centraal Museum

Periode: 2011

Inhoud:  Gevraagd is een onderzoek te doen naar de varianten en randvoorwaarden van verzelfstandiging van het Centraal Museum Utrecht. Op basis van dit onderzoek moet een principe-besluit kunnen worden genomen.

Resultaat:   In de rapportage ‘Museale slagkracht’ is aangegeven op welke wijze een verantwoorde verzelfstandiging van het Centraal Museum mogelijk is.

Samenwerking met: Deze opdracht is uitgevoerd in samenwerking met drs. C. van Tilburg

Stand van zaken: In december 2011 heeft het College van B&W van Utrecht ingestemd met de conclusies en aanbevelingen van het rapport ‘Museale slagkracht’. In 2012 worden voorbereidende maatregelen getrofffen die moeten leiden tot verzelfstandiging per 1 januari 2013.

naar boven

Begeleiding verzelfstandiging Nationaal Archeologisch Museum van Aruba

Opdrachtgever: Land Aruba

Periode: 2008

Inhoud:  Het Nationaal Archeologsich Museum van Aruba betrekt vanaf eind 2008 een geheel nieuw museumcomplex in het centrum van Oranjestad. Het museum maakt door de nieuwe en aanzienlijk ruimere huisvesting en de geheel nieuwe inrichting een belangrijke schaal- en kwaliteitssprong. Deze moet gepaard gaan met een verdere uitbreiding en professionalisering van de organisatie en met een verzelfstandiging in 2010.

Resultaat:   In mei 2008 is een quick scan van het museum samengesteld alsook een plan van aanpak voor de verzelfstandiging. In de vervolgfase in september 2008 zal een bedrijfsplan worden opgesteld, gericht op het operationeel worden van de organisatie in de nieuwe huisvesting en de opening van het museum. Deze staat gepland voor eind 2008.

naar boven

Verzelfstandiging Stedelijk Museum Schiedam

Opdrachtgever: Directie Stedelijk Museum Schiedam

Periode: 2005-2006

Inhoud:  De directeur van het Stedelijk Museum Schiedam heeft advies en begeleiding gevraagd inzake de voorgenomen verzelfstandiging van het Stedelijk Museum in Schiedam.

Resultaat:   In 2006 is een plan van aanpak gemaakt en een projectplan voor de uitvoering van de met de verzelfstandiging samenhangende activiteiten.

Stand van zaken: Het plan van aanpak is medio 2006 door het gemeentebestuur goedgekeurd. Het plan voorziet in verzelfstandiging van het museum per 1 januari 2008.

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Verzelfstandiging Frans Hals Museum-De Hallen

Opdrachtgever: Directie Frans Hals Museum

Periode: 2005-2006

Inhoud:  De directeur van het Frans Hals Museum-De Hallen heeft advies en begeleiding gevraagd in verband met de voorgenomen verzelfstandiging.

Resultaat:   Er is een globaal plan van aanpak gemaakt dat medio 2006 aan het gemeentebestuur is voorgelegd.

Stand van zaken: De verwachting is dat het gemeentebstuur van Haarlem in 2007 een besluit neemt over de verzelfstandiging van het museum.

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Reorganisatie en verzelfstandiging Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam

Opdrachtgever: Museum Bijmans Van Beuningen

Periode: 2005

Inhoud:  Peter Berns trad in 2005 op als adviseur van de museumdirectie en verzorgde de begeleiding van het reorganisatie- en verzelfstandigingsproces. De reorganisatie had tot doel de organisatie af te slanken, het projectmanagementmodel in te voeren en het museum financieel weer gezond te maken. Op deze wijze moest een goede uitgangspositie voor de verzelfstandiging worden gerealiseerd.

Resultaat:   In goed overleg met de Ondernemingsraad is ultimo 2005 de reorganisatie doorgevoerd en zijn alle schulden gesaneerd. Er is een bedrijfsplan opgesteld voor de jaren 2006-2009. Per 1 januari 2006 is het museum verzelfstandigd en ondergebracht in de Stichting tot Beheer van Museum Boijmans Van Beuningen.

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Verzelfstandiging Stedelijke Musea Gouda

catharina_gasthuis gasthuiskapel

Opdrachtgever: Gemeente Gouda

Periode: 2003-2004

Inhoud:  Opstellen van plan met betrekking tot de verzelfstandiging van de Stedelijke Musea Gouda, inclusief de consequenties op het gebied van personeel, organisatie, collecties, gebouwen en financiën

Resultaat:   Verandervoorstel voor de verzelfstandiging van de Stedelijke Musea Gouda (september 2004)

Stand van zaken: De gemeenteraad heeft ingestemd met de verzelfstandiging van de Stedelijke Musea per 1 januari 2006 (december 2004)

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Fusie en verzelfstandiging Nijmeegse Musea

Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen/Provincie Gelderland

Periode: 1995-1998

Inhoud:  begeleiding van het fusie en verzelfstandigingsproces van gemeentelijk museum De Commanderie Van Sint Jan en provinciaal Museum G.M.Kam

Resultaat:   oprichting van Stichting Museum Het Valkhof (1998), overdracht en start nieuwe museumorganisatie (1999).

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Reacties zijn gesloten.